در این فیلم انواع فعالیت ها در راستای زیباتر کردن زهکلوت را مشاهده خواهیم کرد.