انسان انسان است چه در تهران زیست کند و چه در هر شهر دیگری! اما آیا این واقعیتِ بسیار بدیهی در تصمیم گیری های کلان کشوری و اختصاص امکانات موثر است؟