دموكراسي (جامعه‌شناسي تاريخي تحولات دموكراتيك)

نویسنده/مترجم: چارلز تيليناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 272سال انتشار: 1391


این کتاب به شناسایی فرآیندهای کلی دموکراتیک شدن و #دموکراسی زدایی در سراسر جهان و در سطح ملی می پردازد. بر این اساس تیلی سه فرآیند عمده را در گذار به دموکراسی معرفی می کند: الحاق شبکه های اعتماد به سیاست عمومی، محافظت سیاست عمومی از #نابرابری های گروهی و سرکوب مراکز خودسر قدرت. می توان گفت چارلز تیلی از معروف ترین نظریه پردازان حوزه جامعه شناسی سیاسی تاریخی است. تیلی با بررسی تحولات تاریخی بسیاری از کشورهای جهان به صورت مفصل و مبسوط نتیجه می گیرد که عوامل جانبی فراوانی وجود دارند که می توانند روند فرایندهای فوق را تقویت یا تضعیف کنند، از آن جمله به عنوان مهم ترین عامل، به توانایی دولتی اشاره می کند. علاوه بر این عامل، در نظر تیلی عناصری مانند برخورد داخلی، جنگ، استعمار و ... نیز می توانند بر روند حرکت فرآیندها اثرگذار باشند. تیلی بر این باور است که آینده ی دموکراسی در جهان و افزایش یا کاهش تعداد دموکراسی ها، عموماً بر اساس روند فرآیندهای سه گانه فوق تعیین می شود.