در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)

نویسنده/مترجم: محمدعلی موحدناشر: کارنامه
تعداد صفحات: 654سال انتشار: 1385

تاب «در هوای حق و عدالت»  یکی از بهترین‌ها در نوع خود است، موضوعی که دکتر موحد در کتاب پیگیر آن است از "حق" و "حقوق" ذاتی انسان‌ها شروع شده و سیر تکامل اندیشه را در این عرصه پی می‌گیرد. در کتاب در هوای حق و عدالت چالشهای ذهنی انسانها در مورد حقوق طبیعی تا حقوق بشر بیان شده و در ضمن آن با اندیشمندان چون: جان لاک، امانوئل کانت، منتسکیو، ژان ژاک روسو آشنا خواهید شد.
خواندن این کتاب نه تنها خواننده را با حقوق اساسی خود آشنا می‌سازد بلکه سیر اندیشه و شکوفایی اروپا را روشن ساخته و مبانی رشد جامعه را آشکار می‌سازد.
در پایان کتاب اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های جهانی نیز برای اطلاع بیشتر هر فرد از حقوق طبیعی و هم‌چنین حقوق «شهروندی» خود بیان شده است.
سرفصل‌های کتاب:
- حق چیست؟
- حق، قانون، دولت، عدالت و انصاف
- برخورد سیاست با دیانت(ابن سینا، ابن خلدون، مانوی‌گری در اروپا و...)
- عالمی نو و آدمی نو
- از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، سیصد سال پر ماجرا
- رویکردهای تازه در حق و قانون (حاکمیت چیست؟، مکتب رئالیسم، آستین و اصل فایده)
- نگرش‌های تازه در بحث عدالت
- سوء استفاده از حق و قدرت(حاکمیت دولت و فرد، دولت و سو استفاده از اختیارات و...)
- حقوق جهانی بشر
- سه پیروزی بزرگ