نقد و بررسی نظریه های عدالت

نویسنده/مترجم: احمد واعظیناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 544سال انتشار: 1388

تحلیل انتقادی برخی از نظریه های مهم و اثرگذار در باره عدالت پژوهی، از اهداف اصلی نگارش این اثر به شمار می آید.
این اثر ابتدا ابعاد و مسایل عدالت پژوهی را بررسی کرده، مفهوم آن را از نظر می گذراند تا راهی به سوی جنبه اخلاقی و ارزش عدالت و جنبه های معرفت شناختی عدالت پژوهی باز کند. نویسنده در ادامه مفهوم عدالت را در اندیشه فیلسوفان کلاسیک بررسی و نظریه های عدالت در آرای افلاطون، ارسطو و فارابی را واکاوی می کند.
بررسی این مفهوم چالش برانگیز در اندیشه های مدرن، بخش بعدی این اثر را تشکیل و «تجربه گرایی در برابر عقل گرایی» یکی از مباحث این اثر را به خود اختصاص می دهد.
نویسنده در ادامه پژوهش هایش به تحلیل و بررسی نظریه عدالت «رالز» که شهرت جهانی دارد، می پردازد و سپس اختیارگرایی را در کنار عدالت اجتماعی و جامعه گرایان را با توجه به مقوله عدالت از نظر گذرانده، بررسی می کند.  انجمن بین المللی دیدبان عدالت