مورد 93 - ارزاق

موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در نظر دارد جهت تامین ۱۸ بسته معیشتی و بهداشتی برای اهداء به خانواده های تحت پوشش موسسه اقدام نماید.

مورد_۹۳
#ارزاق_کمک_معیشتی
#خوبی-بی_بهانه
در روزهای سخت همراه هم باشیم.
موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در نظر دارد جهت تامین  ۱۸ بسته معیشتی و بهداشتی برای اهداء به خانواده های تحت پوشش موسسه اقدام نماید.
 هزینه خریداری و تهیه هرکدام از این بسته های ارزاق، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان می باشد . 
جهت مشارکت در این امر خیر شما هم میتوانید با واریز مبالغ خود به شماره کارت موسسه نزد بانک دی در شادی این عزیزان سهیم باشید :
 ۵۰۲۹۳۸۷۰۱۰۰۱۰۴۹۱

#عدالت_برای_همه
#موسسه_بین_المللیدی_دبان_عدالت
kindness_without_expectation
www.jwa.ir