درس‌های دموکراسی برای همه

نویسنده/مترجم: حسین بشیریهناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 224سال انتشار: 1379

در این کتاب طی 8فصل مباحثی در باب دموکراسی فراهم آمده است. نگارنده بر این باور است: اصول و قواعد دموکراسی به نحو فزاینده‌ای به اصول و قواعد زندگی سیاسی تبدیل می‌شود و از این رو حوزه علم #دموکراسی و علم سیاست یکسان می‌گردد.با توجه به این مسئله, موضوع کتاب حاضر, همان علم سیاست عملی یا تاسیس است. در فصل نخست کتاب مبانی فکری دموکراسی یعنی: #لیبرالیسم, پراگماتیسم, نسبی‌گرایی, اصالت قرارداد, قانون و نظایر آن بحث و بررسی می‌گردد. در فصل دوم اندیشه‌های بنیانگذاران دموکراسی (ارسطو, جان لاک, روسو, دوتوکویل, استوارت میل تا آرون, پوپر و آنتونی داونز) معرفی می‌شود. فصل سوم و چهارم مربوط به تاریخچه و مبانی حکومت دموکراتیک است' .احزاب و انتخابات', 'انواع دموکراسی 'و 'آینده دموکراسی 'مطالب بعدی این کتاب هستند .