آزادی های گروهی در نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

نویسنده/مترجم: امید نوروزی, محبوبه کیامرثیناشر: پریکا
تعداد صفحات: 232سال انتشار: 1387

کتاب حاضر، در قالب چهارفصل به آزادی‌های گروهی در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. 
در فصل اول کتاب به مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی‌های گروهی پرداخته شده مانند؛ تاریخچه و مبانی و محتوای موضوعی این حقوق؛ همچنین به جهات و مستندات حقوق و آزادی‌ها در چارچوب نظام حقوق بشر و حقوق داخلی در فصل دوم اشاره شده است و در ادامه ی آن فصل سوم به تحلیل حقوقی آزادی‌های گروه‌های سیاسی- اجتماعی می‌پردازد. در آخرین فصل نیز به تحلیل حقوقی آزادی‌های گروه‌های اقلیمی پرداخته شده است.