قربانی ماه شوال توزیع شد

با مشارکت شما همراهان در شروع ماه شوال، ٣٠ بسته گوشت قربانى به دست ٣٠ خانواده نيازمند تحت پوشش موسسه رسيد.

اين خانواده ها در استان تهران، توسط موسسه شناسايي شده اند تا طبق نيازشان، مورد حمايت قرار گيرند.

جمع مبالغ دريافت شده براي اين ماه: ٢,٦٩٠,٠٠٠ تومان

در راستای احیای سنت حسنه قربانی،

هر ماه به یاری خداوند اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند و توزیع گوشت آن بین خانواده‌های نیازمند خواهیم کرد.